Kursy CISCO Networking Academy w WSZiB w Krakowie

Program

Szczegóły programowe kursów

Program

Program Akademii Sieci Komputerowych (Cisco Networking Academy) jest cyklem szkoleń dotyczących technologii sieciowych organizowanych pod patronatem firmy CISCO Systems - wiodącego producenta urządzeń sieciowych.

Całość szkolenia CNA realizowana jest w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości zazwyczaj w ciągu 4 semestrów akademickich. Jednak od determinacji kursantów zależy czy zostanie on wykonany w 2 lub 3 semestry akademickie. Zapisy przyjmowane są na każdy semestr oddzielnie.
Kursy odbywają się w małych, maksymalnie 12 - osobowych grupach (za wyjątkiem semestru pierwszego, który zawiera mniej materiału do pracy bezpośredniej z urządzeniami) w specjalistycznym laboratorium CISCO. Każdy z kursantów posiada własne stanowisko komputerowe (lub dwa), router i/lub switch do zajęć laboratoryjnych, odpowiednią ilość łatwo dostępnych gniazd sieciowych.
Uczestnicy programu powinni nabyć umiejętności niezbędne do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych. Opanowanie treści programowych jest wystarczającą podstawą do zdania 2 egzaminów certyfikujących Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT) (po dwóch semestrach nauki CNA) oraz Cisco Certified Networking Associate (CCNA) (po czterech semestrach nauki CNA). W siedzibie uczelni znajduje się Centrum certyfikujące Pearson VUE, w którym można zdawać oba te certyfikaty (patrz www.wszib.edu.pl/vue) .

W ramach szkolenia realizowane są:

Nowe szkolenia prowadzone są obecnie w oparciu o curriculum CCNA EXPLORATION

Program nauczania w ramach Cisco Networking Academy w zakresie wiedzy potrzebnej do uzyskania certyfikatu CCNA zorganizowany jest w postaci 4 semestrów nauki. Nie należy ich mylić z semestrami akademickimi. Semestr CNA stanowi wyodrębniona grupa tematów, zakończoną egzaminem końcowym. Poniżej przedstawiono tematykę zawartą w poszczególnych semestrach nauki wg ścieżki kształcenia zalecanej przez firmę Cisco.

Recommended CCNA...

Rysunek 1. Rekomendowana przez Cisco® ścieżka szkoleń CCNA.
Źródło: materiały Cisco®

Tematyka poszczególnych kursów (semestrów) podana jest poniżej

Semestr I - Introduction to Networks

Chapter Introduction to Network Wprowadzenie do sieci
1 Exploring the Network Badając sieć
2 Configuring a Network Operating System Konfiguracja sieciowego systemu operacyjnego
3 Network Protocolos and Communications Protokoły sieciowe i komunikacja w sieci
4 Network Access Dostęp do sieci
5 Ethernet Ethernet
6 Network Layer Warstwa sieci
7 Transport Layer Warstwa transportowa
8 IP Addressing Adresacja IP
9 Subnetting IP Networks Podział sieci IP na podsieci
10 Application Layer Warstwa aplikacji
11 It’s Network To jest sieć

Semestr II - Routing and Switching Essentials

Chapter Routing and Switching Essentials Podstawy routowania i przełączania
1 Introduction to Switched Networks Wprowadzenie do sieci przełączanych
2 Basic Switching Concepts and Configuration Podstawowe zagadnienia przełączania I konfiguracji przełączników
3 VLANs Sieci wirtualne
4 Routing concepts Zagadnienia dotyczące routingu
5 Inter-VLAN Routing Routowanie pomiędzy sieciami wirtualnymi
6 Static Routing Static Routing
7 Routing Dynamically Routing dynamiczny
8 Single-Area OSPF OSPF jednoobszarowy
9 Access Control Lists Listy kontroli dostępu
10 DHCP DHCP
11 Network Address Tranlstation for IPv4 Translacja adresów w IPv4

Rekomendowane zdawanie egzaminu certyfikującego CCENT. Zapraszamy do Centrum działającego na naszej uczelni: www.wszib.edu.pl/vue

Semestr III - Semestr III - Scaling Networks

Chapter Scaling Networks Skalowanie sieci
1 Introduction to Scaling Networks Wprowadzenie do skalowania sieci
2 LAN Redundancy Redundancja w sieci lokalnej
3 Link Aggregation Agregacja połączeń
4 Wireless LANs Sieci bezprzewodowe
5 Adjust and Troubleshoot Single-Area OSPF Konfigurowanie i diagnozowanie jednoobszarowego OSPF
6 Multiarea OSPF OSPF wieloobszarowy
7 EIGRP EIGRP
8 EIGRP Advanced Configurations and Troubleshooting Zaawansowana konfiguracja oraz diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z EIGRP
9 IOS Images and Licencing Obrazy systemu IOS i licencjonowanie

Semestr IV - Connecting Networks

Chapter Connecting Networks Łączenie sieci
1 Hierarchical Network Design Hierarchiczny model sieci
2 Connecting to WAN Podłączenie do sieci rozległej
3 Point-to-Point Connections Połączenia typu punk-punkt
4 Frame Relay Frame Relay
5 Network Address Translation for IPv4 Translacja adresów w IPv4
6 Broadband Solutions Rozwiązania szerokopasmowe
7 Securing Site-to-Site Connectivity Zabezpieczania połączeń typu miejsce-miejsce
8 Monitoring the Network Monitoring sieci
9 Troubleshooting the Network Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z siecią

Rekomendowane zdawanie egzaminu certyfikującego CCNA. Zapraszamy do Centrum działającego na naszej uczelni: www.wszib.edu.pl/vue

Bardziej szczegółowy opis zawartości poszczególnych kursów znajduje się tutaj.